II Urząd Skarbowy w SzczecinieII Urząd Skarbowy
w Szczecinie
  Poniedziałek, 20 października 2014
  Szukaj w serwisie
 
  wyszukiwanie zaawansownane
Tutaj jesteś: Strona główna Izby Skarbowej w Szczecinie  » Urzędy Skarbowe  » II US w Szczecinie Właściwość miejscowa
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ostatnio dodane informacje
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ankiety
Wybierz ankietę

Na skróty

Wybierz Urząd

Ważne informacje
Informacje dla osób niepełnosprawnychKontakt
Jak załatwić sprawę w UrzędzieDruki do pobraniaNumery kont
Biuletyn Informacji Publicznej
II US w Szczecinie - Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ważne linki
Zobacz także
Rządowe Centrum LegislacjiKrajowa Informacja PodatkowaE-Deklaracje Program E-podatki Zanim podpisesz
II Urząd Skarbowy w Szczecinie
Drugi Urząd Skarbowy
ul. Felczaka 19
71-417 Szczecin

nr telefonów:
centrala - 91 88-23-100
sekretariat - 91 88-23-232

www.2us.is.szczecin.pl

II US w Szczecinie

10-10-2014 14:39:00
Informacja dla zbywających akcje pracownicze

1. Przychody z odpłatnego zbycia akcji pracowniczych stanowią źródło przychodu z kapitałów pieniężnych, z którego dochód podlega opodatkowaniu 19 % stawką podatku.

2. Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia a kosztami ich uzyskania.

3. Dochodu z odpłatnego zbycia akcji pracowniczych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.

4. Podatnicy, którzy odpłatnie zbyli akcje, np. poprzez biura maklerskie, albo wykupione zostały przez zakład pracy od pracownika/byłego pracownika, zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-38 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano zbycia. Urzędem skarbowym, do którego należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia akcji pracowniczych PIT-38, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

5. Pracownik (podatnik), który zbywa akcje pracownicze powinien w terminie
do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, otrzymać informacje o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, z:
a) instytucji finansowych pośredniczących w obrocie papierami wartościowymi (np. biur maklerskich),
b) innych podmiotów wypłacających lub pośredniczących w uzyskaniu tego rodzaju dochodów przez podatnika, w tym zakładu pracy, który wykupił akcje od byłego pracownika, będącym bezpośrednim nabywcą tych papierów wartościowych.

6. Zakład pracy może nie posiadać pełnych informacji o poniesionych przez podatnika kosztach, które mają związek z przychodem ze zbycia akcji. Składając zeznanie PIT-38, podatnik powinien więc zweryfikować dane zawarte w informacji PIT-8C i uzupełnić je o koszty związane z przychodem uzyskanym ze zbycia akcji, jeżeli takie koszty wystąpiły.

7. W przypadku sprzedaży akcji pracowniczych nabytych (otrzymanych):

a) przed 2004 r. - w informacji PIT-8C nie są wykazane koszty uzyskania przychodów, np. preferencyjna cena zakupu akcji. W takim przypadku, aby można było te koszty wykazać w rozliczeniu rocznym, podatnik musi mieć poświadczenie, że rzeczywiście nabył akcje pracownicze po określonej cenie. Jeśli takich dowodów podatnik nie posiada, brak jest możliwości zaliczenia ceny zakupu akcji pracowniczych do kosztów uzyskania przychodu;

b) za darmo (bez odpłatności) - wtedy koszty uzyskania przychodów z tytułu nabycia będą wynosić zero, a ewentualnie w zeznaniu wykazane mogą zostać inne wydatki np. z tytułu zapłaconych prowizji biuru maklerskiemu, kosztów prowadzenia lub założenia rachunku. Natomiast w przypadku sprzedaży akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie i opodatkowanych w momencie nabycia jako przychód ze stosunku pracy, kosztem uzyskania przychodów ze zbycia akcji jest wartość otrzymanych akcji wykazana w momencie ich nabycia jako przychód ze stosunku pracy;

c) w drodze darowizny - uzyskany dochód jest zwolniony od podatku dochodowego w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn;

d) w drodze spadku - uwzględnia się koszty uzyskania przychodów poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych akcji.


8. Informacje o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, instytucje finansowe oraz inne podmioty pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi przekazują dodatkowo urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.


9. Spadkobierca podatnika może zostać zobowiązany do uregulowania zobowiązania spadkodawcy od dochodu ze zbycia akcji. W przypadku, gdy właściciel akcji zmarł po przeprowadzeniu transakcji zbycia akcji, ale zanim instytucja finansowa (np. dom maklerski) lub inny podmiot pośredniczący w zbyciu akcji dokonają rozliczenia należności z tego tytułu, zobowiązanie podatkowe powstaje po stronie właściciela akcji (spadkodawcy). Spadkobierca aczkolwiek nie uczestniczył w transakcji zbycia może być jednak zobowiązany do uregulowania zobowiązania spadkodawcy od dochodu ze zbycia akcji. Spadkobiercy są bowiem następcami prawnymi zmarłych podatników, a zasady ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, które ciążyły na spadkodawcach, regulują przepisy Ordynacji podatkowej;


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.).


10-10-2014: Zmiana stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
06-10-2014: Szanowni Państwo!
02-10-2014: Komunikat Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie
19-08-2014: Wszystko o podatkach w jednym miejscu
08-07-2014: MF nie pobiera opłat za rejestrację w CRP KEP
08-07-2014: MF nie pobiera opłat za rejestrację w CRP KEP
27-06-2014: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie laureatem konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2014”
23-06-2014: Finał XII edycji konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy"
14-05-2014: Podsumowanie zimowej akcji „Weź paragon”